Zasady pisowni bez wokalizacji - כללי הכתיב חסר הניקוד
Uwaga! Przestawione tu reguły nie dotyczą słów pochodzenia obcego oraz wielu hebrajskich imion i nazw własnych.
  Część 5. - samogłoska e
  1. W pisowni pełnej z zasady nie powinno się używać litery jud do oznaczenia samogłoski e (czasem wymawianej jako "ej") zapisanej w pisowni wokalizowanej przy pomocy cere. Np.
   ktiw chaser ktiw male wymowa znaczenie komentarz
   כֵּן כן ken tak  
   מֵת מת met martwy  
   עֵד עד ed świadek  
   זֵהֶה זהה zehe identyczny  
   גֵּאֶה גאה ge'e dumny
   לֵאֶה לאה le'e znużony
   שֵׂעָר שער se'ar włosy częściej jednak: שיער
   אֵזוֹר אזור ezor rejon także: איזור
   נֵכָר נכר nechar obczyzna widuje się też pisownię: ניכר
   שְׂרֵפָה שרפה srefa pożar często jednak: שריפה
   פֵּרוֹת פרות perot owoce częściej jednak: פירות
   מֵמַד ממד memad wymiar często jednak błędnie: מימד
   מֵרַב מרב meraw maksimum często jednak błędnie: מירב


   Wyjątki:
   1. Zapisujemy przy użyciu jud samogłoskę cere, jeśli powstała ona w wyniku tzw. wydłużenia kompensacyjnego (תשלום דגש) samogłoski chirik, która byłaby w pisowni pełnej oznaczona literą jud. Niemożliwość przyjęcia przez spółgłoskę gardłową znaku dagesz (podwojenia) powoduje, że poprzedzająca ją samogłoska ulega wydłużeniu - zamiast chirik pojawia się cere:
    ktiw chaser ktiw male wymowa znaczenie komentarz
    חֵרֵשׁ חירש cheresz głuchy
    קֵרֵחַ קירח kereach łysy
    שֵׁרוּת שירות szerut usługa
    גֵּרוּשִׁים גירושים geruszim rozwód
    חֵרוּת חירות cherut wolność
    מְגֵרָה מגירה megera szuflada
    הֵרָיוֹן היריון herajon ciąża w liczbie mnogiej jednak bez jud: הריונות (herjonot), ponieważ pod he jest segol
    תֵּאָבוֹן תיאבון te'awon apetyt w odmianie jednak bez jud: תאבונו (ta'awono), gdyż pod taw jest patach
    רֵאָיוֹן ריאיון re'ajon wywiad w liczbie mnogiej jednak bez jud: ראיונות (ra'ajonot), ponieważ pod resz jest patach

    Zjawisko wydłużenia kompensacyjnego regularnie spotykamy w czasie przeszłym czasowników pi'el, których druga spółgłoska rdzenia jest gardłowa, oraz w czasownikach nif'al, w których gardłowa jest pierwsza spółgłoska rdzenia:
    ktiw chaser ktiw male wymowa znaczenie komentarz
    תֵּאַרְתִּי תיארתי te'arti opisałem pie'l
    אֵרַע אירע era miał miejsce (zdarzył się) pie'l
    גֵּרָה גירה gera podniecał; podrażniał pi'el
    יֵעָשֶׂה ייעשה je'ase będzie zrobiony nif'al
    לְהֵרָקֵב להירקב leherakew gnić nif'al

    Oczywiście, litera jud nie pojawia się, gdy zjawisko wydłużenia kompensacyjnego samogłoski chrik-->cere zachodzi pod przedrostkiem oznaczającym przyimek "z" (ponieważ po tym przedrostku nie dopisuje się litery jud, nawet gdy wymawiany jest on jako "mi-").
    ktiw chaser ktiw male wymowa znaczenie
    מֵהַלֵּב מהלב me-ha-lew z serca
    מֵרוּסְיָה מרוסיה me-rusja z Rosji
    מֵעַזָּה מעזה me-aza z Gazy
    מֵהֹדּוּ מהודו me-hodu z Indii
   2. Zapisujemy przy użyciu jud samogłoskę cere w dwusylabowych rzeczownikach rodzaju żeńskiego, jeśli nie wywodzą się bezpośrednio z rzeczowników rodzaju męskiego i jeśli samogłoska cere występuje w ich wszystkich formach. Np.:
    ktiw chaser ktiw male wymowa znaczenie komentarz
    זֵעָה זיעה ze'a pot
    לֵדָה לידה leda poród wymawiane też "lejda"
    קֵבָה קיבה kewa żołądek wymawiane też "kejwa"
    רֵאָה ריאה re'a płuco
    תֵּבָה תיבה tewa skrzynia; słowo wymawiane też "tejwa"

    a więc bez użycia litery jud zapiszemy:
    ktiw chaser ktiw male wymowa znaczenie komentarz
    חֵמָה חמה chema gniew ponieważ w smichut nie ma samogłopski cere (chamat-).
    מֵאָה מאה me'a sto ponieważ w smichut w miejsce cere pojawia się szwa (me'at-, me'ot-).
    כֵּנָה כנה kena szczera ponieważ wywodzi się wprost od męskiego przymiotnika כן (ken), pisanego bez jud
    מֵתָה מתה meta martwa bo pochodzi od męskiego מת (met).
    עֵדָה עדה eda kobieta świadek pochodzi od męskiego עד (ed)

    Wyjątek od wyjątku:
    ktiw chaser ktiw male wymowa znaczenie komentarz
    שֵׁנָה שינה szena sen piszemy z jud, aby odróżnić od שנה (szana) - "rok"
  2. W pisowni pełnej nie używa się litery jud do oznaczenia samogłoski e zapisanej w pisowni wokalizowanej przy pomocy segol.

   Wyjątkiem są nieliczne rzeczowniki zbudowane wg. wzorca strukturalnego (tzw. miszkal) he-segol-X-cere-X, np.:
   ktiw chaser ktiw male wymowa znaczenie komentarz
   הֶכֵּר היכר heker rozpoznanie akcent na ostatnią sylabę
   הֶתֵּר היתר heter pozwolenie akcent na ostatnią sylabę
   הֶשֵּׂג הישג heseg osiągnięcie akcent na ostatnią sylabę
   הֶצֵּעַ היצע hecea podaż akcent na przedostatnią sylabę
[część 1]    [część 2]    [część 3]    [część 4]    [część 5]    [część 6]    [część 7]

comments powered by Disqus

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania - pisz: iwrit@iwrit.pl

bot