Jak powstawał język jidysz

Społeczność żydowska często była dwujęzyczna. Z powodu wczesnego wyjścia z użytku hebrajskiego, jako języka potocznego, w zasadzie zawsze na co dzień posługiwano się jakimś innym językiem, hebrajskiemu pozostawiając sferę religijną.

Przejmowanie języka kraju zamieszkiwania było zasadą, która towarzyszyła Żydom już od czasów niewoli babilońskiej. Zgodnie z nią tworzyli oni, w oparciu o języki miejscowe, własne, w pewnym stopniu odbiegające od języków miejscowych socjolekty konfesyjne.

Znanych jest sporo takich języków żydowskich, stworzonych na bazie języka, z którym Żydzi weszli w bezpośredni kontakt. Wspólną cechą wszystkich tych języków jest stały zestaw zapożyczeń z hebrajskiego.

Język hebrajski stanowił ważną historyczną pamiątkę, ludzie świadomie przynależący np. do kręgu kultury aszkenazyjskiej kontynuowali wcześniejszą tradycję i wyróżniali go w ortografii, przystosowanej do potrzeb języka indoeuropejskiego jakim był np. średniowysokoniemiecki. Hebrajski pozostał jednak ważnym składnikiem życia codziennego Żydów. Oprócz sfery związanej z kultem synagogalnym był to język komentarzy, traktatów religijnych i naukowych, regulujących życie wspólnoty responsów, rozporządzeń (takkanot), aktów prawnych, a także literatury pięknej.

Charakterystyczną cechą powstałych na bazie miejscowej socjolektów, a w miarę upływu czasu i języków żydowskich jest ich zapis literami hebrajskimi. Służył on przede wszystkim do przekazywania niezbędnego zasobu słów hebrajskich w języku codziennym. Słownictwo konfesyjne stanowiło swego rodzaju „tkankę nerwową” danego języka żydowskiego, przenosiło wartości religijne, oraz zapewniało podstawową łączność naukową. Zapożyczenia hebrajskie w językach i dialektach żydowskich są więc wyrazem życia religijnego - nie było sensu, ani potrzeby tłumaczenia poszczególnych hebrajskich zwrotów na języki miejscowe.

Z drugiej strony często spotykane jest objaśnianie trudniejszych zwrotów hebrajskich lub aramejskich za pomocą danego języka potocznego - jest to geneza różnego typu glos (komentarzy) zawartych w pisanej po hebrajsku literaturze rabinicznej. Zjawiska życia codziennego czasami łatwiej było wyrazić za pomocą języka używanego na co dzień. Również w ten sposób do tekstów hebrajskich przedostawały się różnojęzyczne glosy.

Nie wszystkim socjolektom żydowskim należy co prawda przyznać określenie "język", niektóre z nich były po prostu zhebraizowanymi formami języka ludności żydowskiej zamieszkującej dany obszar. W przypadku substratu hebrajskiego wszystkie języki i socjolekty żydowskie są jednak w swej pisowni bardzo zachowawcze.

Przykłady zapisów alfabetem hebrajskim najróżniejszych języków żydowskich dowodzą, że alfabet ten bez większych problemów można przystosować do potrzeb różnych języków – zarówno semickich, jak i indoeuropejskich. Nieistniejące w pisowni hebrajskiej fonemy zaznacza się w piśmie bądź to przez zestawienia liter hebrajskich – jak w przypadku jidysz, gdzie inwentarz fonemów hebrajskich poszerzyły słowiańskie spółgłoski dziąsłowe ż oraz cz, bądź przez dodanie znaków diakrytycznych, jak w tym samym przypadku ma to miejsce w nowohebrajskim.

Pisownia zapożyczeń hebrajskich była jednakże we wszystkich gwarach i językach żydowskich konserwatywna i opierała się w większości przypadków na tradycyjnej pisowni hebrajskiej. Był to z pewnością jeden ze sposobów zaakcentowania odrębności kulturowej i religijnej. Używanie alfabetu hebrajskiego do zapisu jest więc ważnym, choć nie jedynym czynnikiem stymulującym powstawanie języków żydowskich.

Drugim z nich jest z pewnością system szkolnictwa żydowskiego, w którym obowiązkowa, rozumiana jako warunek uczestnictwa w życiu wspólnoty nauka hebrajskiego odbywała się jednak w języku miejscowym, lub istniejącym już języku żydowskim. Prowadziło to do bardzo częstych przypadków do sytuacji, w których alfabet hebrajski był jedynym znanym Żydom alfabetem, tym bardziej, że zapis języków miejscowych w średniowieczu był, w odróżnieniu od społeczności żydowskiej, bardzo częstą domeną wąskich kręgów kościelnych i odbywał się innym alfabetem, zwanym w przypadku łaciny "gałches" ("pochodzący od księży").

Powstałe w ten sposób socjolekty konfesyjne rozwijały się w niektórych przypadkach dalej i stawały się według kryteriów współczesnego językoznawstwa językami, jak stało się to w przypadku jidysz, ladino, czy judeoperskiego.

Jak ważnym składnikiem językowym było słownictwo konfesyjne świadczy chociażby znosząca tradycyjny zapis wyrazów hebrajskich reforma pisowni jidysz dokonana w ZSRR w czasie stalinowskiego terroru lat dwudziestych XX w. miała na celu odcięcie jidysz od wszelkiego wpływu hebrajskiego i tym samym dostosowanie tego języka do potrzeb antyreligijnego państwa totalitarnego. Podobnym przykładem jest dokonana w tym samym czasie reforma ortografii tureckiej, zmieniająca zapis alfabetem arabskim na łaciński, co również wiązało się z dążeniem do oddzielenia religii od państwa.

Ważnym etapem ewolucji socjolektów żydowskich w kierunku samodzielnych języków był moment przeniesienia języka używanego w danym kraju na obszar innego języka, w których to przypadkach przyniesiony socjolekt używany był dalej w życiu codziennym, przejmując jednakże z czasem z języka miejscowego słownictwo, a nawet struktury gramatyczne i składniowe. Nie jest co prawda do końca jasne, na ile przeniesienie struktur i wzbogaconego o element hebrajski słownictwa jednego języka na grunt innego jest konieczne dla powstania języka żydowskiego, w swej historii Żydzi powielali jednakże kilka razy ten schemat, "zabierając ze sobą" używany język do nowego miejsca zamieszkania.

Jedną z przyczyn takich zachowań były z pewnością bliskie kontakty wybitnych osobistości, zarówno świeckich, jak i religijnych - choć nie zawsze taki podział był możliwy - powstałych przez migracje nowych gmin z macierzystymi ośrodkami religijnymi, w przypadku jidysz z gminami żydowskimi na terenie Niemiec.


Zgodnie z zaproponowaną przez M. Weinreicha i w chwili obecnej powszechnie przyjętą periodyzacją, jidysz przeszedł następujące stadia rozwoju:
  • Prajidysz (ok. 1000 – 1250). Na podstawie średniowysokoniemieckich dialektów powstają zręby języka jidysz. W tamtym czasie jidysz stanowi jeszcze integralną część dialektów średniowysokoniemieckich, choć należy go już traktować jako socjolekt konfesyjny, przyswoił on sobie bowiem bogate słownictwo hebrajskie i aramejskie, oraz przechował pozostałości z wcześniejszego, romańskiego substratu językowego.
    Jednocześnie jest to początek "wielkiej emigracji" Żydów do Europy Wschodniej, a przede wszystkim na ziemie polskie. Częściowo na skutek interakcji językowej z miejscową ludnością chrześcjiańską do jidysz zaczęły przenikać elementy słowiańskie, możliwy był również wpływ zasymilowanych językowo Żydów żyjących już w tamtym okresie w Polsce, mówiących być może jakąś odmianą żydowskiego języka słowiańskiego.

  • Starojidysz (1250 – 1500). Z powodu licznych prześladowań wzmaga się emigracja żydowska na ziemie polskie. Dochodzi do zerwania więzi terytorialnej pomiędzy językiem macierzystym (średniowysokoniemieckim), a jidysz. Jednocześnie w tym czasie jidysz rozpada się na dwie grupy dialektalne: wschodniojidysz i zachodniojidysz.

  • Średniojidysz – (1500 – 1700). Centrum życia religijnego i kulturalnego wspólnoty aszkenazyjskiej przenosi się definitywnie na ziemie polskie, a wschodnie dialekty jidysz stają się jedynymi reprezentantami tego języka. Dialekty zachodnie, choć przetrwały do XIX wieku, nie były w stanie wytrzymać konkurencji z językiem niemieckim.

  • Nowojidysz (1700 - ). W tym czasie jidysz uzyskuje rangę języka literackiego i staje się do czasu II Wojny Światowej najważniejszym językiem żydowskim.

Na koniec mała próbka języka jidysz:

אין חודש אדר, זאָגט די גמרא, מרבין בשׂימחה - פֿרייען זיך ייִדעלעך אויף וואָס די וועלט שטייט

In chojdisz ader, zogt di gemore, marbin besimche -
frejen zich idelach ojf wos di wełt szteit.
W miesiącu adar, jak mówi gemara, radują się Żydzi na czym świat stoi.

Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z alfabetem jidysz (PDF, 99 kB).

Dariusz DekiertSkomentuj:

Podpis:
(wpis ukaże się po akceptacji przez właściciela strony)
Piast Kołodziej 2018-03-14, 11:18
Nigdy nie było żadnych Hebrajczyków i nigdy nie było żadnego języka hebrajskiego w starożytności. Jest to zwyczajna zakłamana bzdura rozpowszechniana przez chrześcijan. Abraham był Aramejczykiem, jego syn Izaak był również Aramejczykiem (o czym mówi żydowska Księga przez chrześcijan zwana Starym Testamentem). Żona Izaaka była również Aramejską sprowadzoną przez sługę z Aramu. Więc Jakub i Ezaw byli czystymi Aramejczykami, a nie Hebrajczykami i ich językiem był język aramejski, a nie hebrajski…W V Mojżeszowej ( Powtórzonego Prawa) rozdział 26 wiersz 5 czytamy:”…Zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec i zstąpił do Egiptu…”. Dlatego Izraelczycy i Judejczycy (nie słusznie przez Polaków nazywani żydami) zawsze do czasów Pana Jezusa (z p. Jezusem włącznie ) mówili po aramejsku. W języku aramejskim spisane były również oba Talmudy (i babiloński i jerozolimski), bo język hebrajski nigdy nie istniał w starożytności. Na istnienie jakichkolwiek pism w języku hebrajskim w starożytności nie ma żadnych materialnych dowodów. Są dowody na pisma Egipcjan, Sumerów, Asyryjczyków, Babilończyków, Aramejczyków i innych, a nie ma żadnego…żadnego zapisu w języku hebrajskim w starożytności,…bo takiego języka nigdy nie było. Chaldejczycy, to również Aramejczycy, więc i oni i Babilończycy władali takim samym językiem jak Izraelczycy, czy Judejczycy. Od ok. X do IV wieku p.n.e. na „Bliskim Wschodzie” (i w Palestynie) panował język aramejski. Później zastąpiony nowocześniejszym językiem greckim. Jednak Judejczycy ( fałszywie nazywani żydami) nadal posługiwali się językiem swojej nacji, czyli aramejskim. Bajdurzenie o hebrajskim świadczy o świadomym lub nieświadomym kłamstwie. Przeanalizujmy to. Dlaczego Jakub (protoplasta "Hebrajczyków", od hibru rozbójnik, złodziej), który był Aramejczykiem i porozumiewał się w języku aramejskim raptem miał stać się Hebrajczykiem mówiącym w innym języku…hebrajskim? Kiedy mógł powstać pisany język hebrajski? Aramejczyk, Beduin, biedny pasterz kóz i owiec Jakub z 70 „dusz” jedzie do ”Egiptu” (w rzeczywistości aramejskie „plemię jakubowe” nigdy nie było w Egipcie) na 400 lat. Czy w niewoli aramejskie „jakubowe plemię” mogło stworzyć pisany język hebrajski…? …inny od ich ojczystego aramejskiego?...w jakim celu…? No załóżmy, że po 400 latach ich mędrzec Mojżesz (egipskie imię znaczące jedynie syn…) stworzył taki język,…ale Mojżesz, uczony egipski mógłby znać jedynie „hieroglify”, więc język hebrajski, który by stworzył, to za litery miałby „hieroglify”, a nie „wykańciałe” litery aramejskie, (jakie ma współczesny język hebrajski). Mojżesz przecież nie mógł znać pisma aramejskiego. Według Biblii aramejskie „plemię jakubowe” w Egipcie było 400 lat. Przez ten okres (gdyby było to prawdą), to te plemię mogłoby przy wyjściu z Egiptu liczyć najwyżej 1.000 osób. W 400 lat przyrost w tamtych czasach nie mógłby być większy. Np. przyrost Polaków na przestrzeni 1.000 lat, w o wiele lepszych warunkach klimatycznych wynosi 40 krotność. Więc czy taka grupka byłych niewolników mogłaby stworzyć język pisany…? Z pewnością, że nie. Byli Aramejczykami, język pisany aramejski już wtedy istniał wiec, w jakim celu wymyślaliby nowy język. Logika wskazuje na to , że wymyślony język ( „hebrajski”) po wyjściu z Egiptu powinien mieć „hieroglify” za litery, a nie litery aramejskie. Kiedy więc powstał język hebrajski…? Pisany język hebrajski stworzyli dopiero tzw. masoreci na przestrzeni VI do X wieku naszej ery. Jako, że masoreci, byli potomkami Aramejczyków, a pochodzili z Judei, więc stworzyli nowocześniejszy język niż aramejski i nazwano go hebrajskim (nie wiadomo dlaczego chrześcijanie tak go nazwali). Wiec litery „hebrajskie” znaczeniowo, to są te same, co w alfabecie języka aramejskiego. Tylko, że litery aramejskie były bardziej owalne, a litery hebrajskie nabrały bardziej „kanciastego” kształtu. Podobnie jak litery (bukwy) rosyjskie, to są bardziej kanciate litery alfabetu języka greckiego. Prawda jest taka, że pierwsze znane teksty Starego Testamentu, jakie znamy zostały zapisane w języku greckim pod nazwa Septuaginty (LXX). Nawet większość cytatów ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie pochodzi z Septuaginty i z języka aramejskiego, a nie z nieistniejącego „hebrajskiego”. Miej więcej w tym czasie ( najprawdopodobniej za sprawą Machabeuszy, bo ci narzucili jahwizm i wszystkim Judejczykom i zajmowali się szeroko pojętą „ewangelizacją” jahwizmu) z tradycji ustnej powstały tzw. Targumy („Stary Testament” z komentarzami) spisane w języku aramejskim. Jednak Targumy mają różne wersje ("żydowskich" legend) więc chrześcijanie zastosowali, tu kłamliwą wersję, że powstały one z nieprawidłowości przy tłumaczeniu z hebrajskiego. A jak wiadomo, że tzw. hebrajskiego nigdy w starożytności nie było, bo nie ma na to żadnych dowodów materialnych więc razi te zakłamanie tych wszystkich chrześcijańskich biblistów, chcących utajnić prawdę, że Judejczycy („żydzi”) mieli różne wersje swoich legend, które chrześcijanie z niezrozumiałych powodów przyjęli jako słowo Boże. Powstał więc problem, którego jedynym rozwiązaniem było wymyślenie istnienia języka hebrajskiego (choć nie było nawet takiego narodu). W Judei zawsze mówiło się po aramejsku (a od IV wieku i po grecku), ale nigdy nie mówiło się po hebrajsku ponieważ nigdy takiego języka w starożytności nie było. Również i żadna grupa judejskich prozelitów w diasporze nie mówiła nigdy i nigdzie po hebrajsku, bo ten język tzw. hebrajski stworzony przez masoretów (IV-X wiek ne) był wyłącznie do spisania Ksiąg żydowskich ( co prawda o ok. 20 % obszerniejszych niż Septuaginta), ale nie nadawał się do mówienia. Stworzono go tylko po to, aby utrwalić wreszcie jedną wersję swoich legend . Tzw. Język Biblijny (pisany), to uwspółcześniony język aramejski powstały pomiędzy VI, a X wiekiem naszej ery jako próba szczątkowych wyznawców faryzejskiego judaizmu przed zagrożeniem ze strony rozrastającego się chrześcijaństwa. Najstarsze pisma Starego Testamentu w języku hebrajskim, to kodeks Aleksandryjski i Leningradzki z X naszej ery. Podobnie są to kopie nieistniejącego już dzisiaj Kodeksu z Aleppo. Współcześnie żydzi w Izraelu posługują się tzw. językiem nowo-hebrajskim stworzonym w XIX i XX wieku i narzuconym żydom przez syjonistów. Jednak nowo-hebrajski (powstały pod koniec XIX wieku) jest całkowicie nowym językiem, jeżeli chodzi o słownictwo i gramatykę niż ten hebrajski, masorecki. Tylko pozostały te same litery. Tzw. pisma z Qumram, to zwyczajna „żydowska” fałszywka. Arabowie zgodnym chórem twierdzą, że pisma te żydzi przerzucili („ukradli”) z Jemenu. Współcześni żydzi nie mają nic wspólnego ze starożytnymi Judejczykami i Izraelczykami (plemionami aramejskimi), ani etnicznie, ani religijnie (religia "Mojżeszowa" mogła jedynie istnieć ze świątynią. Nie ma świątyni, to i upadła religia "Mojżeszowa"), ani językowo (ponieważ żadna z grup "żydów" nigdy nie porozumiewała się w języku aramejskim (hebrajskim ?!), a w ponad ok. 30-tu innych zmyślonych lub krajów w których żyli językach. Żydzi, to Chazarowie, lud turecki, którzy w VII wieku ne przeszli na judaizm talmudyczny (większość) i na judaizm karaimski (mniejszość). Natomiast tzw. aszkenazi i sefardyjczycy, to potomkowie prozelitów („przechrzt”) różnych narodów Cesarstwa rzymskiego. W Biblii słowo żyd nie występuje (z powyższych względów) ani razu. Jedynie w Biblii tłumaczonej na język Polski wszędzie gdzie występuje słowo Judejczyk tłumaczy się fałszywie na żyd. W żadnym innym języku takiego fałszu nie ma . W niemieckim tłumaczeniu Biblii Judejczyk, to Jude, w angielskiej Judejczyk, to Jaw, w Rosyjskim, to „Jewrej”…itd…
jidysz 2017-09-23, 16:24
Drobny błąd w traskrypcji: in chojdesz oder.
iwrit.pl 2016-01-21, 00:31
Lektura obowiązkowa dla zainteresowanych j. jidysz:
http://culture.pl/en/article/how-much-polish-is-there-in-yiddish-and-how-much-yiddish-is-there-in-polish
Pitr 2015-11-25, 15:33
Język Jidisz jest językiem pierwotnym Chazarów ( przyjęli w VII w religię Mojżeszową ) , natomiast język niemiecki jest dialektem w/w języka , bowiem Niemcy są spokrewnieni z Chazarami ( stąd dzisiaj tak świetnie się dogadują we wszystkich kwestiach ). W naszych podaniach jest mowa że , przez nasze ziemie ze wschodu na zachód przeszedł lud który nic nie mówił , a jak się odezwał to go nikt nie rozumiał nazwaliśmy ich NIEMCAMI , Jakby słowa polskie zapisać alfabetem hebrajskim to też mogłoby wydawać się że , jest to inny język .
Artur 2014-10-12, 21:32
Państwo Hazarów miało tyle wspolnego z Żydami, co kamień węgielny z węglem kamiennym.
real 2014-06-10, 04:00
Migracja była z zachodu Europy na wschód a nie odwrotnie, te niedobitki żydowskie pozostałe po państwie Chazarów się nie liczą , było ich zbyt mało
inter 2012-05-30, 22:06
Nic to nie wyjasnia dlaczego wszyscy żydzi w środkowej i wschodniej europie mówili w jidysz. Jak udowodniono nie było migracji z zachodu na wschód tylko odwrotnie. To dlaczego żydzi na wschodzie mówią niemiecko-podobnym językiem.
Niektóre teorie wyraźnie sa naciągane do z góry założonych tez.
w has 2012-04-30, 21:42
uczę się jidisz w gminie żydowskiej w Łodzi bezpłatnie
Gruby 2012-03-18, 12:05
siemka,mam pytanie czy nazwisko Grasza jest Israelskie
iwrit.pl 2011-10-12, 12:23
Puma, nic nie można zrozumieć z tego co napisałaś...
Puma 2011-10-12, 12:16
moim zdaniem powinien byc slownik chodzi o to-
Nowa zakladka Słownik Hebrajski i np a to %
b to ^!
zeby bylo tak jak slownik ang. pol.
Ancia 2011-04-12, 12:43
Hej, znalazłam w necie podręcznik i już potrafimy rozpoznawać niektóre litery :).
Ancia 2011-04-10, 11:17
Szukamy z mężem właśnie gdzie można sie nauczyć jidysz i trafiłam tutaj:). Zainteresowaliśmy się po filmie "Mamełe". Kompletnie nas trafiło, bo pierwszy raz w życiu widzieliśmy film w tym języku ( i to o niebo lepszy od polskich filmów z tych czasów). Poza tym w jidysz mówił mój dziadek, którego nie poznałam. Pozdrawiam.
deunhido 2011-04-06, 23:11
Moja koleżanka z pracy jest z pochodzenia Argentynką, ale jej rodzice bzli Żydami tureckimi. Kiedyś pokazała mi tekst w ladino. To jakby ktoś dziś mówił hiszpańskim z epoki Cervantesa tylko nieco zmienionym, ale większość się rozumie bez problemu.
Piotr 2009-06-25, 23:40
Opowiem Wam coś: Jest rok 1986. Budapeszt, lato.Stoję na patelni ok. 10 rano. Jeszcze pusto. Podchodzi do mnie starsze małżeństwo. Mężczyzna proponuje sprzedaż 100 USD. Uzgadniamy cenę, oglądam dokładnie banknot. Pan mówi 100% gwarancji, z Bank of Israel. Małżonka mówi dno niego i pyta . Pan mi tłumaczy na polski. Wtrącam po niemiecku żeby nie tłumaczył. Wszyscy trioje możemy mówić wspólnym językiem. Małżeństwo mnie ignoruje i dalej rozmawia ze sobą. Wszystko rozumiem. I nagle uderza mnie fala gorąca. ONI NIE ROZMAWIAJA PO NIEMIECKU. A ja rozumiem. Pożegnali sie poszli. Drobna kobieta, elegancki mężczyzna. Starsi. Pierwszy i ostatni raz słyszałem ludzi mówiących językiem z książek Isaaca Bashevisa Singera.
iwrit.pl 2009-04-30, 12:05
Mało, to iwrit.pl to strona o języku hebrajskim, a nie o jidysz :-)
toja 2009-04-30, 10:23
fajniie,tylko szkoda że tak malo
Lukasz 2009-04-21, 17:27
bardzo podoba mi sie ten jezyk i bardzo chcialbym sie go uczyc
Tomek (polak) 2009-03-06, 12:48
fajny język przypomina mi język niemiecki ale lepszy jest Aramejski uwielbiam arabski,hebrajski i Moabic\ki
mariusz 2009-03-02, 13:29
Ja dziękuję, że mogę odwiedzać tę stronę.
Tomasz(polak) 2008-12-31, 12:10
super język ale najlepszy jest starożytny Hebrajski,aramejski,koptyjski

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania - pisz: iwrit@iwrit.pl

bot