Gram hebrajskiej gramatyki
Dariusz Dekiert

RZECZOWNIK:

1. Liczba i rodzaj


Nowohebrajski rozróżnia trzy liczby: pojedynczą, mnogą i podwójną, oraz dwa rodzaje gramatyczne: męski i żeński.

Każdy rzeczownik teoretycznie jest w stanie utworzyć wszystkie trzy liczby, ale występowanie liczby podwójnej (dual) jest dość mocno ograniczone – stosuje się ją przy rzeczownikach naturalnie występujących podwójnie (np. części ciała: oczy, uszy; garderoba: buty, skarpetki), oraz przy oznaczeniach czasu.

Tak więc, tłumacząc na hebrajski dwa samochody, dwóch facetów, dwie książki - użyjemy liczby mnogiej, ale mówiąc o dwóch dniach, dwóch godzinach, dwóch latach - podwójnej.

Rodzaj żeński oznaczany jest najczęściej przez końcówkę ה-.

Rodzaj męski nie posiada w większości przypadków charakterystycznej końcówki (oprócz określenia zawodów posiadających końcówkę אי-).

Rodzaj gramatyczny rzeczowników hebrajskich często nie odpowiada rzeczywistemu, a rzeczowniki posiadające żeńską końcówkę rodzajową i tworzące żeńskie formy liczby mnogiej mogą być rodzaju męskiego i odwrotnie – rzeczowniki bez końcówek, tworzące męską liczbę mnogą mogą być rodzaju żeńskiego.

Dodatkowym problemem jest liczba mnoga, tworzona co prawda za pomocą tylko dwóch przyrostków (męskiego ים- [im] i żeńskiego ות- [ot]), nie odzwierciedlająca jednak często rodzaju rzeczywistego – rzeczowniki bez końcówek mające męską formę liczby mnogiej mogą być rodzaju żeńskiego i odwrotnie. Np.:
 • rzeczownik חלון [chalon] (=okno) jest rodzaju męskiego, tworzy jednak żeńską liczbę mnogą חלונות [chalonot],
 • rzeczownik דבורה [dwora] (=pszczoła) jest rodzaju żeńskiego, ale tworzy męską liczbę mnogą דבורים [dworim],
 • rzeczownik לילה [lajla] (=noc) ma końcówkę żeńską i tworzy żeńską formę liczby mnogiej, jest jednak rodzaju męskiego.
Język hebrajski jest językiem kontekstowym – pojedyncze słowa bywają często wieloznaczne. Na przykład בונה [bone] (=robotnik budowlany) może być, w zależności od kontekstu tłumaczony także jako: buduje, ona buduje, bóbr. Prawidłowe określenie formy i rodzaju danego rzeczownika możliwe jest przy pomocy słownika, lub innych wyrazów w zdaniu. Jedynym pewnym kryterium pozwalającym ustalić gramatyczny rodzaj rzeczownika w zdaniu jest forma przymiotnika (o ile został użyty) występującego w hebrajskim zawsze po rzeczowniku i pozostającego z nim w związku zgody.


2. Odmiana


Fleksja rzeczowników hebrajskich jest bardzo uboga. Oprócz wspomnianych wyżej końcówek liczby mnogiej, do rzeczowników dołączane są czasami charakterystyczne dla grupy języków semickich końcówki dzierżawcze.
Np. בית [bajit] (=dom), ביתי [bejti] (=mój dom).

Konstrukcje te są jednak coraz rzadsze w języku mówionym - występują tylko przy członkach rodziny, oraz w wyrażeniach idiomatycznych. Częściej używane są one jeszcze w literaturze, oraz w prasie, jednak i tam ustępują miejsca analitycznej konstrukcji z partykułą dzierżawczą של [szel] w połączeniu z odpowiednimi końcówkami osobowymi. Np. mój dom = הבית שלי – [ha bajit szeli] (zawsze z rodzajnikiem!).

Szczątkowo zachowało się tzw. hej locale, wymawiane tak samo jak końcówka żeńska i służące do określania kierunku, np. ביתה – [bejta] (=do domu).

Odmiana rzeczowników przez przypadki w hebrajskim nie występuje, mimo że zachowała się szczątkowo w innych językach semickich, np. w arabskim.


3. Status


Cechą odróżniającą język hebrajski, jako język semicki, od grupy języków indoeuropejskich jest występowanie form rzeczownika zwanych status. Każdy rzeczownik hebrajski posiada dwie takie formy: status absolutus i status constructus (heb. סמיכות [smichut]). Szczątki trzeciej formy widoczne są jeszcze w hebrajskim biblijnym.

Status absolutus jest podstawową formą rzeczownika.

Status constructus służy do tworzenia złożeń dwóch rzeczowników, których znaczenie jest pochodną obu członów. Pierwszy wyraz jest wyrazem określanym, drugi określającym. Np.:

 • בית האב [bejt ha-aw] = dom ojca
 • אב הבית [aw ha-bajit] = ojciec domu

  Najłatwiej zapamiętać, że kolejność wyrazów (określany - określający) jest tu taka sama jak w angielskiej konstrukcji z wyrazem of (house of the father, father of the house). Czyli odwrotna niż w najbliższym angielskim odpowiedniku status constructus - konstrukcjach typu compound noun, np.: boyfriend, book shop, space pilot, gun shot, horse raddish (bez of).

  Często znaczenie takiego tworu bywa dość odległe od pierwotnego znaczenia poszczególnych wyrazów, np.:

 • בית ספר [bejt sefer] = szkoła (dosł. dom książki)
 • כף רגל [kaf regel] = stopa (dosł. łyżka nogi).

  Zwróćmy uwagę, że czasami wymowa formy status constructus jest nieco inna niż formy podstawowej (inne samogłoski, np. [bajit - bejt]).

  Ponadto w przypadku rzeczowników rodzaju żeńskiego kończących się na ה- [hej] w formie status constructus zamiast końcowego ה- pojawia się ת- [taw], np.:

 • בובה [buba] = lalka
 • בובת עץ [bubat ec] = drewniana lalka (עץ = drewno).

  I znów - ale tylko dla potrzeb mnemotechniki - można zapamiętać, że to końcowe ת- pełni tu rolę zbliżoną angielskiego of.

  Więcej przykładów użycia status constructus w tabelce:

  Złożenie: Wymowa: Dosłownie: Znaczenie:
  כף יד kaf jad łyżka ręki dłoń
  כף רגל kaf regel łyżka nogi stopa
  בית קברות bejt kwarot dom grobów cmentarz
  בית כנסת bejt kneset dom spotkań synagoga
  ארון מתים aron metim szafa zmarłych trumna
  כלי רכב kli rechew narzędzie jazdy pojazd  RODZAJNIK:

  W hebrajskim występuje tylko jeden rodzajnik określony, taki sam dla wszystkich rodzajów i liczb. Jest nim przedrostek , odpowiednik angielskiego the. Jednak zakres użycia rodzajnika w hebrajskim jest szerszy niż przedimka the w angielskim.

  W status constructus rodzajnik określony występuje tylko przy drugim członie złożenia, np.:

 • בית ספר [bejt sefer] = a school
 • בית הספר [bejt hasefer] = the school

  Rodzajnik nieokreślony (opowiednik angielskiego a/an) w języku hebrajskim nie występuje (i bardzo dobrze :-).


  CZASOWNIK:

  Odmiana czasowników odbywa się w dwóch liczbach (pojedynczej i mnogiej), oraz w trzech czasach:

 • przeszłym - zwanym w literaturze perfect (heb. עבר [avar]),
 • przyszłym - zwanym, trochę myląco, imperfect (heb. עתיד [atid]),
 • teraźniejszym (heb. הווה [hove]).

  Z czysto gramatycznego punktu widzenia czas teraźniejszy nie jest osobną formą czasownika. Tworzy się go przy pomocy imiesłowu czynnego oraz zaimka osobowego.

  Samo pojęcie czasu gramatycznego pojawiło się w hebrajskim dość późno, najprawdopodobniej przejęte z języków indoeuropejskich. W hebrajskim biblijnym, tak jak w innych językach semickich, czas nie występował. Znaczenie gramatyczne posiadał tylko aspekt, czyli zakończenie (lub brak zakończenia) danej czynności (jak w polskich czasownikach dokonanych i niedokonanych). Stąd też formy perfect mogły oznaczać czynność będącą dokonaną w przyszłości (zrobię), a formy imperfect czynność niedokonaną w przeszłości (robiłem).

  Osobne formy posiada również tryb rozkazujący, wychodzi on jednak w nowohebrajskim z użycia i jest zastępowany przez formy czasu przyszłego. Wyjątkiem jest tu - tworząca nieregularne formy - grupa tzw. czasowników słabych.

  Podstawą każdego czasownika jest trójzgłoskowy korzeń (rdzeń) - heb. שורש [szoresz], będący - co bardzo istotne - nośnikiem znaczenia danego czasownika oraz utworzonych na jego podstawie innych części mowy.

  Na przykład korzeń כתב (KTB) jest podstawą odmiany czasownika (pisać) i tworzy wiele wyrazów pochodnych:
 • מכתב [michtav] = list,
 • כתובת [ktovet] = adres, itd.
  Zauważmy, że transkrypcji fonetycznej literami łacińskimi – wspólny korzeń wyrazów pokrewnych przestaje być wyraźnie widoczny.

  Występują też korzenie cztero-, a nawet pięciozgłoskowe, są one jednak mniej liczne i powstały w wyniku wtórnych procesów językowych, lub zapożyczeń.

  Koniugacje

  Korzeń może być odmieniany we wszystkich czasach, osobach i liczbach - w siedmiu koniugacjach (heb. בנינים [binjanim] ). Teoretycznie każdy korzeń może tworzyć formy w każdej z koniugacji, w praktyce jednak rzadko które odmieniają się przez wszystkie siedem.

  Historycznie, koniugacje mają ściśle określoną rolę semantyczną - w każdej z nich korzeń nabiera innego znaczenia. Właściwość ta nie zachowała się w pełni w nowohebrajskim, jest jednak bardzo pomocna przy tworzeniu nowych słów, gdy znaczenie poszczególnych korzeni modyfikowane jest poprzez odmianę w odpowiedniej koniugacji.

  Niektóre ze spółgłosek korzenia zanikają podczas odmiany. Takie czasowniki nazywane są słabymi. Słabe są wszystkie czasowniki, których korzeń:
 • kończy się na ה- [hej],
 • rozpoczyna od [jud] lub [nun],
 • posiadaja ו waw lub י [jud] jako drugą spółgłoskę.


  1. Koniugacja kal (pa´al)


  Najpopularniejsza ze wszystkich koniugacji. Teoretycznie najprostsza - nie wyróżnia się żadnymi cechami szczególnymi, a przedrostki i przyrostki poszczególnych czasów dołączane są bezpośrednio do korzenia. Posiada jednak wiele podkoniugacji, w zależności od znaczenia czasownika – inne formy mają czasowniki oznaczające czynności (np. כתב ktv = pisać), inne czasowniki oznaczające stany (np. כבד kvd = być ciężkim).

  Koniugacja pa’al w nowohebrajskim nie jest już produktywna (nie tworzy nowych czasowników), pozostaje jednak najliczniejszą koniugacją.

  2. Koniugacja nifal


  W większości przypadków tworzy ona stronę bierną koniugacji kal, rzadziej formy zwrotne ( פגש [pagasz] = spotkać, נפגש [nifgasz] = spotykać się). Charakterystyczną cechą koniugacji nifal jest przedrostek [ni-] w czasie przeszłym.

  3. Koniugacja pi’el


  W nowohebrajskim jest to najbardziej produktywna koniugacja – odmienia się w niej większość nowotworzonych czasowników, oraz wszystkie o czteroliterowym rdzeniu.

  Pi’el należy do tzw. ciężkich koniugacji – co oznacza że druga spółgłoska rdzenia jest "podwajana" przez dagesz (nie widać tego oczywiście w pisowni bez samogłosek). W odróżnieniu od zwykłego dagesz występującego w zależności od pozycji litery w wyrazie, tutaj mamy tzw. dagesz chazak, występujący niezależnie. Ma to oczywiście konsekwencje dla wymowy niektórych spółgłosek begadkefat (ב כ פ) oraz dla czasowników słabych, z samogłoskowym jud lub waw jako drugą literą korzenia, wymawianych wtedy jak spółgłoski (wiem, wiem, trochę skomplikowane).

  Przykładowo: korzeń חיל odmieniany jest w koniugacji kal jako חל [chal] = trząsł się ze strachu, a w koniugacji piel jako חיל [chajal] = zaciągnął się do wojska. Zjawisko to nie dotyczy czasowników o rdzeniu czterozgłoskowym.
  W pisowni bez samogłosek pi'el pisana jest często z dodatkowym jud po pierwszej samogłosce (w formach czasu przeszłego).

  4. Koniugacja pual


  Strona bierna koniugacji pi'el. W nowohebrajskim praktycznie nieużywana, tworzy jedynie imiesłowy. Wyróżnia się poprzez dodanie (po pierwszej samogłosce) waw wymawianego jako [u] i również należy do koniugacji ciężkich.

  5. Koniugacja hitpael


  Koniugacja ta ma wiele zastosowań. Tworzy czasowniki:
 • zwrotne ( להתרחץ [lehitrachec] = myć się),
 • wzajemne (להתכתב [lehitkatev] = korespondować, pisać ze sobą),
 • interaktywne (להתרגז [lehitragez] = denerwować się).

  Hitpael wyróżnia się przedrostkiem -הת [hit-] w czasie przeszłym i również należy do koniugacji ciężkich.

  6. Koniugacja hifil


  Główną jej funkcją jest tworzenie czasowników przyczynowych od form przechodnich koniugacji kal, np.:
 • צחק [cahak] (śmiać się) ==> הצחיק [hic-hik] (rozśmieszać),
 • דלק [dalak] (palić się) ==> הדליק [hidlik] (rozpalić).

  Hifil wyróżnia się przedrostkiem hej i dodatkowym jud po drugiej spółgłosce korzenia w czasie przeszłym. Należy do koniugacji ciężkich.

  7. Koniugacja hofal


  Podobnie jak pual dla koniugacji piel, tak hofal jest stroną bierną koniugacji hifil. W nowohebrajskim praktycznie nieużywana, tworzy jedynie imiesłowy.


  comments powered by Disqus
 • Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania - pisz: iwrit@iwrit.pl

  bot

  suntestok