widywać się, zobaczyć sięלהתראותר.א.הSprawdź w słowniku!
lehitra'othitpa'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמתראהמתראההתראיתיאתראה 
mitra'emitra'ahitra'etietra'e
ataהתראיתתתראההתראה
hitra'etatitra'ehitra'e
atהתראיתתתראיהתראי
hitra'ettitra'ihitra'i
huהתראהיתראה 
hitra'ajitra'e
hiהתראתהתתראה 
hitra'atatitra'e
 
anachnuמתראיםמתראותהתראינונתראה 
mitra'immitra'othitra'enunitra'e
atemהתראיתםתתראוהתראו
hitra'etemtitra'uhitra'u
atenהתראיתן
hitra'eten
hemהתראויתראו 
hitra'ujitra'u
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl