działać, funkcjonowaćלפעולפ.ע.לSprawdź w słowniku!
lif'olpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniפועלפועלתפעלתיאפעל 
po'elpo'eletpa'altief'al
ataפעלתתפעלפעל
pa'altatif'alpe'al
atפעלתתפעליפעלי
pa'alttif'alipa'ali
huפעליפעל 
pa'aljif'al
hiפעלהתפעל 
pa'alatif'al
 
anachnuפועליםפועלותפעלנונפעל 
po'alimpo'alotpa'alnunif'al
atemפעלתםתפעלופעלו
pa'altemtif'alupa'alu
atenפעלתן
pa'alten
hemפעלויפעלו 
pa'alujif'alu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl