rozmawiać, mówićלדברד.ב.רSprawdź w słowniku!
ledaberpi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמדברמדברתדיברתיאדבר 
medabermedaberetdibartiadaber
ataדיברתתדברדבר
dibartatedaberdaber
atדיברתתדברידברי
dibarttedabridabri
huדיברידבר 
diberjedaber
hiדיברהתדבר 
dibratedaber
 
anachnuמדבריםמדברותדיברנונדבר 
medabrimmedabrotdibarnunedaber
atemדיברתםתדברודברו
dibartemtedabrudabru
atenדיברתן
dibarten
hemדיברוידברו 
dibrujedabru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl