Czasowniki hebrajskie - 140 przykładów w pełnej odmianie

(kliknij na czasownik, aby zobaczyć pełną odmianę, lub na książkę, aby sprawdzić go w słowniku)

# rdzeń kon. forma leksykalna bezokolicznik główne znaczenia sł.
 ↓ sortuj ↓↓ sortuj ↓↓ sortuj ↓↓ sortuj ↓↓ sortuj ↓↓ sortuj ↓↓ sortuj ↓ 
1.א.ב.דnif'alנאבדne'ewadלהיאבדlehe'awedzginąć, zgubić się, przepaśćSprawdź w słowniku!
2.א.ב.דpa'alאבדawadלאבודle'ewodzginąć, zgubić się, przepaśćSprawdź w słowniku!
3.א.ב.דpi'elאיבדibedלאבדle'abedgubić, tracić, zgubić, stracićSprawdź w słowniku!
4.א.ב.דhitpa'elהתאבדhit'abedלהתאבדlehit'abedpopełnić samobójstwoSprawdź w słowniku!
5.א.ב.קnif'alנאבקne'ewakלהיאבקlehe'awekzmagać się, walczyć, mocować sięSprawdź w słowniku!
6.א.ב.קhitpa'elהתאבקhit'awekלהתאבקlehit'awekwalczyć jako zapaśnik, mocować sięSprawdź w słowniku!
7.א.ה.בpa'alאָהַבahawלֶאֱהוֹבle'ehowkochać, lubićSprawdź w słowniku!
8.א.ה.בhitpa'elהתאהבhit'ahewלהתאהבlehit'ahewzakochać się, zakochiwać sięSprawdź w słowniku!
9.א.ו.רhif'ilהאירhe'irלהאירleha'iroświetlać, oświetlić, świecićSprawdź w słowniku!
10.א.ו.רhuf'alהוארhu'arמוארmu'arbyć oświetlanym, zostać oświetlonym, oświeconymSprawdź w słowniku!
11.א.ז.ןpi'elאיזןizenלאזןle'azenrównoważyć, bilansować, poziomowaćSprawdź w słowniku!
12.א.ז.ןhif'ilהאזיןhe'ezinלהאזיןleha'azinsłuchać, przysłuchiwać sięSprawdź w słowniku!
13.א.ז.ןhitpa'elהתאזןhit'azenלהתאזןlehit'azenbilansować się, równoważyć się, wyrównywać sięSprawdź w słowniku!
14.א.ז.ןpu'alאוזןuzanמאוזןme'uzanzostać zbilansowanym, wypoziomowanymSprawdź w słowniku!
15.א.ח.דpi'elאיחדichedלאחדle'achedzjednoczyć, połączyć, ujednolicićSprawdź w słowniku!
16.א.ח.דpu'alאוחדuchadמאוחדme'uchadzostać zjednoczonym, połączonym, ujednoliconymSprawdź w słowniku!
17.א.ח.דhitpa'elהתאחדhit'achedלהתאחדlehit'achedjednoczyć się, łączyć sięSprawdź w słowniku!
18.א.י.םpi'elאייםijemלאייםle'ajemgrozić, zagrozić, zagrażaćSprawdź w słowniku!
19.א.כ.ז.בpu'alאוכזבuchzawמאוכזבme'uchzawbyć rozczarowanymSprawdź w słowniku!
20.א.כ.ז.בpi'elאכזבichzewלאכזבle'achzewrozczarować, rozczarowywaćSprawdź w słowniku!
21.א.כ.ז.בhitpa'elהתאכזבhit'achzewלהתאכזבlehit'achzewrozczarować się, rozczarowywać sięSprawdź w słowniku!
22.א.כ.לpa'alאָכַלachalלֶאֱכוֹלle'echoljeść, zjeśćSprawdź w słowniku!
23.א.מ.רpa'alאמרamarלומרlomarpowiedzieć, mówićSprawdź w słowniku!
24.ב.ו.אhif'ilהביאhewiלהביאlehawiprzynieść, przywieźć, przyprowadzićSprawdź w słowniku!
25.ב.ו.אpa'alבאbaלבואlawoprzychodzić, przyjeżdzać, przybywaćSprawdź w słowniku!
26.ב.י.ןhif'ilהביןhewinלהביןlehawinrozumieć, zrozumiećSprawdź w słowniku!
27.ב.כ.הpa'alבכהbachaלבכותliwkotpłakaćSprawdź w słowniku!
28.ב.כ.הpi'elביכהbikaלבכותlewakotopłakiwaćSprawdź w słowniku!
29.ב.נ.הpa'alבנהbanaלבנותliwnotbudować, zbudowaćSprawdź w słowniku!
30.ב.ק.רpi'elביקרbikerלבקרlewakerodwiedzać, zwiedzać, krytykowaćSprawdź w słowniku!
31.ב.ר.ךpi'elבירךberechלברךlewarechbłogosławić, gratulować, pozdrawiaćSprawdź w słowniku!
32.ג.ו.רpa'alגרgarלגורlagurmieszkaćSprawdź w słowniku!
33.ג.נ.בpa'alגנבganawלגנובlignowkraść, ukraśćSprawdź w słowniku!
34.ג.נ.הpi'elגינהginaלגנותleganotpotępiać, ganić, piętnowaćSprawdź w słowniku!
35.ג.נ.ןhif'ilהגןhegenלהגןlehagenbronićSprawdź w słowniku!
36.ג.ר.בpa'alגרבgarawלגרובligrownosić/zakładać (skarpety, pończochy)Sprawdź w słowniku!
37.ד.ב.רpi'elדיברdiberלדברledaberrozmawiać, mówićSprawdź w słowniku!
38.ה.י.הpa'alהָיָהhajaלִהְיוֹתlihjotbyćSprawdź w słowniku!
39.ה.ל.ךpa'alהלךhalachללכתlalechetiść, chodzićSprawdź w słowniku!
40.ה.ר.גnif'alנהרגneheragלהיהרגleheharegzginąć, zabić się, polec, zostać zabitymSprawdź w słowniku!
41.ה.ר.גpa'alהרגharagלהרוגlaharogzabić, zabijaćSprawdź w słowniku!
42.ח.ב.שpa'alחבשchawaszלחבושlachbosznosić/zakładać (czapkę), bandażowaćSprawdź w słowniku!
43.ח.ז.קhif'ilהחזיקhechzikלהחזיקlehachziktrzymaćSprawdź w słowniku!
44.ח.י.הpa'alחיchajלחיותlichjotżyćSprawdź w słowniku!
45.ח.כ.הpi'elחיכהchikaלחכותlechakotczekaćSprawdź w słowniku!
46.ח.ל.םpa'alחלםchalamלחלוםlachlommarzyć, śnićSprawdź w słowniku!
47.ח.פ.שpi'elחיפשchipesלחפשlechapesszukaćSprawdź w słowniku!
48.ח.ש.בpa'alחשבchaszawלחשובlachszowmyślećSprawdź w słowniku!
49.ט.פ.סpi'elטיפסtipesלטפסletapeswspinać się, wspiąć sięSprawdź w słowniku!
50.י.ד.הhif'ilהודהhodaלהודותlehodotdziękować, przyznawać (coś), przyznawać (się)Sprawdź w słowniku!
51.י.ד.עpa'alידעjadaלדעתlada'atwiedzieć, umieć, potrafićSprawdź w słowniku!
52.י.כ.לpa'alיכולjachol- - -- - -móc, być w stanieSprawdź w słowniku!
53.י.ר.דhif'ilהורידhoridלהורידlehoridzdjąć, ściągnąć, obniżyćSprawdź w słowniku!
54.י.ר.דpa'alירדjaradלרדתlaredetschodzić, wysiadaćSprawdź w słowniku!
55.י.ש.בpa'alישבjaszawלשבתlaszewetsiedzieć, siadaćSprawdź w słowniku!
56.י.ש.ןpa'alישןjaszanלישוןliszonspaćSprawdź w słowniku!
57.כ.ב.הpi'elכִּיבָּהkibaלְכַבּוֹתlechabotgasić, zgasić, ugasić; wyłączyćSprawdź w słowniku!
58.כ.ב.סpu'alכּוּבַּסkubaszostać wypranymSprawdź w słowniku!
59.כ.ב.סpi'elכִּיבֵּסkibesלְכַבֵּסlechabesprać, wypraćSprawdź w słowniku!
60.כ.ב.שnif'alנִכְבַּשׁnichbaszלְהִיכָּבֵשׁlehikaweszzostać zdobytym, opanowanym; marynowanymSprawdź w słowniku!
61.כ.ב.שpa'alכָּבַשׁkawaszלִכְבּוֹשׁlichboszzdobyć, podbić; opanować; marynowaćSprawdź w słowniku!
62.כ.ו.ןhif'ilהכיןhechinלהכיןlehachinprzygotowaćSprawdź w słowniku!
63.כ.נ.סhif'ilהכניסhichnisלהכניסlehachniswkładać, wprowadzaćSprawdź w słowniku!
64.כ.נ.סnif'alנכנסnichnasלהיכנסlehikaneswejść, wchodzić (do środka)Sprawdź w słowniku!
65.כ.ע.סpa'alכָּעַסka'asלִכְעוׂסlich'oszłościć się, gniewać sięSprawdź w słowniku!
66.כ.ת.בpa'alכתבkatawלכתובlichtowpisać, napisaćSprawdź w słowniku!
67.ל.ב.שhitpa'elהתלבשhitlabeszלהתלבשlehitlabeszubierać się, ubrać sięSprawdź w słowniku!
68.ל.ב.שpa'alלבשlawaszללבושlilbosznosić/zakładać (ubrania)Sprawdź w słowniku!
69.ל.ב.שhif'ilהלבישhilbiszלהלבישlehalbiszubierać, ubrać (kogoś)Sprawdź w słowniku!
70.ל.מ.דpa'alלמדlamadללמודlilmoduczyć się, studiowaćSprawdź w słowniku!
71.ל.מ.דpi'elלימדlimedללמדlelameduczyć, nauczaćSprawdź w słowniku!
72.ל.מ.דnif'alנלמדnilmadלהילמדlehilamedbyć nauczanym, wykładanymSprawdź w słowniku!
73.ל.ק.חpa'alלקחlakachלקחתlakachatbrać, wziąćSprawdź w słowniku!
74.מ.ו.תpa'alמֵתmetלָמוּתlamutumrzećSprawdź w słowniku!
75.מ.ו.תhif'ilהֵמִיתhemitלְהָמִיתlehamituśmiercić, zgładzić, zabićSprawdź w słowniku!
76.מ.צ.אpa'alמָצָאmacaלִמְצוֹאlimcoznaleźćSprawdź w słowniku!
77.מ.צ.אnif'alנִמְצָאnimcaלְהִימָּצֵאlehimaceznajdować się, zostać znalezionymSprawdź w słowniku!
78.נ.ג.עpa'alנגעnagaלנגוע, לגעתlingoa, laga'atdotykać, dotknąćSprawdź w słowniku!
79.נ.ג.עhif'ilהגיעhigi'aלהגיעlehagi'aprzyjeżdżać, przybywaćSprawdź w słowniku!
80.נ.ו.חpa'alנחnachלנוחlanuachodpoczywać, odpocząćSprawdź w słowniku!
81.נ.ו.חhif'ilהניחheni'ach, hini'achלהניחlehani'achkłaść, zakładać, zostawićSprawdź w słowniku!
82.נ.ו.חhuf'alהונחhunachמונחmunachzostać/być położonym, leżećSprawdź w słowniku!
83.נ.ס.הpi'elניסהnisaלנסותlenasotpróbować, usiłować, testowaćSprawdź w słowniku!
84.נ.ס.עhif'ilהסיעhisi'aלהסיעlehasi'apodwozić, zawozić, przewozićSprawdź w słowniku!
85.נ.ס.עpa'alנסעnasaלנסועlinsoajechać, pojechać, jeździć, podróżowaćSprawdź w słowniku!
86.נ.ע.לpa'alנעלna'alלנעולlin'olnosić/zakładać (buty), zamykać (na klucz)Sprawdź w słowniku!
87.נ.פ.לhif'ilהִפִּילhipilלְהַפִּילlehapilstrącić, zrzucić, przewrócićSprawdź w słowniku!
88.נ.פ.לpa'alנפלnafalלפולlipolspaść, upaśćSprawdź w słowniku!
89.נ.ש.אnif'alנישאnisaלהינשאlehinasenieść się, być niesionym, pobrać sięSprawdź w słowniku!
90.נ.ש.אpa'alנשאnasaלשאתlasetnosić, dźwigać, przenosić, znosićSprawdź w słowniku!
91.נ.ת.ןpa'alנתןnatanלתתlatetdawać, daćSprawdź w słowniku!
92.ס.ב.בpi'elסוֹבֵבsowewלְסוֹבֵבlesowewkręcić, przekręcać, obracać; otaczać, okrążaćSprawdź w słowniku!
93.ס.ג.רpa'alסגרsagarלסגורlisgorzamykać, zamknąćSprawdź w słowniku!
94.ע.ב.דpa'alעבדawadלעבודla'awodpracować, działaćSprawdź w słowniku!
95.ע.ב.רpa'alעברawarלעבורla'aworprzechodzić, przejść, minąć, przeprowadzić sięSprawdź w słowniku!
96.ע.ב.רhif'ilהעבירhe'ewirלהעבירleha'awirprzenieść, przewieźć, przeprowadzić, przekazaćSprawdź w słowniku!
97.ע.ט.ףpa'alעטףatafלעטוףla'atofobłożyć, opakować, zawinąć, otulićSprawdź w słowniku!
98.ע.ל.הpa'alעלהalaלעלותla'alotkosztować (koszt)Sprawdź w słowniku!
99.ע.ל.הpa'alעלהalaלעלותla'alotwchodzić (do góry), wsiadaćSprawdź w słowniku!
100.ע.מ.דpa'alעמדamadלעמודla'amodstać, stawaćSprawdź w słowniku!
101.ע.נ.בpa'alענבanawלענובla'anownosić/zakładać (krawat, muszkę)Sprawdź w słowniku!
102.ע.נ.דpa'alענדanadלענודla'anodnosić/zakładać (zegarek, biżuterię)Sprawdź w słowniku!
103.ע.ש.הpa'alעשהasaלעשותla'asotrobić, zrobićSprawdź w słowniku!
104.פ.נ.הhitpa'elהִתְפַּנָּהhitpanaלְהִתְפַּנּוֹתlehitpanotzwolnić się; wypróżniać sięSprawdź w słowniku!
105.פ.ע.לpa'alפעלpa'alלפעולlif'oldziałać, funkcjonowaćSprawdź w słowniku!
106.פ.ש.טhif'ilהפשיטhifszitלהפשיטlehafszitrozbierać (kogoś)Sprawdź w słowniku!
107.פ.ש.טhitpa'elהתפשטhitpaszetלהתפשטlehitpaszetrozbierać się, rozprzestrzeniać sięSprawdź w słowniku!
108.פ.ש.טpi'elפישטpiszetלפשטlefaszetuprościć, upraszczaćSprawdź w słowniku!
109.פ.ש.טpa'alפשטpaszatלפשוטlifszotzdejmować (ubranie), napadaćSprawdź w słowniku!
110.פ.ת.חpa'alפָּתַחpatachלִפְתּוֹחַliftoachotwierać, otworzyćSprawdź w słowniku!
111.ק.נ.הpa'alקנהkanaלקנותliknotkupować, kupićSprawdź w słowniku!
112.ק.פ.ץpa'alקפץkafacלקפוץlikpoc, likfocskakać, skoczyćSprawdź w słowniku!
113.ק.ר.אpa'alקראkaraלקרואlikrowołać, nazywaćSprawdź w słowniku!
114.ק.ר.אpa'alקראkaraלקרואlikroczytaćSprawdź w słowniku!
115.ק.ר.הpa'alקרהkaraלקרותlikrotdziać się, zdarzać się, przytrafiać się, stać sięSprawdź w słowniku!
116.ק.ש.רpi'elקישרkiszerלקשרlekaszerłączyć, połączyć, złączyćSprawdź w słowniku!
117.ק.ש.רhitpa'elהתקשרhitkaszerלהתקשרlehitkaszerkontaktować się, zadzwonić (tel.)Sprawdź w słowniku!
118.ק.ש.רnif'alנקשרnikszarלהיקשרlehikaszerzostać związanym, przywiązać sięSprawdź w słowniku!
119.ק.ש.רpa'alקשרkaszarלקשורlikszorwiązać, zawiązać, związać, przywiązaćSprawdź w słowniku!
120.ר.א.הpa'alראהra'aלראותlir'otwidzieć, zobaczyć, oglądać, obejrzećSprawdź w słowniku!
121.ר.א.הnif'alנראהnir'aלהיראותlehera'otwyglądać, ukazywać się, być widocznymSprawdź w słowniku!
122.ר.א.הhif'ilהראהher'aלהראותlehar'otpokazywać, okazywać, wskazywaćSprawdź w słowniku!
123.ר.א.הhitpa'elהתראהhitra'aלהתראותlehitra'otwidywać się, zobaczyć sięSprawdź w słowniku!
124.ר.ג.שhif'ilהרגישhirgiszלהרגישlehargiszczuć, czuć sięSprawdź w słowniku!
125.ר.ו.ץpa'alרץracלרוץlarucbiegać, biecSprawdź w słowniku!
126.ר.כ.בhif'ilהרכיבhirkiwלהרכיבleharkiwnosić/zakładać (okulary), złożyć, ułożyćSprawdź w słowniku!
127.ר.כ.בpa'alרכבrachawלרכובlirkowjeździć (na czymś)Sprawdź w słowniku!
128.ר.צ.הpa'alרצהracaלרצותlircotchciećSprawdź w słowniku!
129.ר.ק.דpa'alרקדrakadלרקודlirkodtańczyćSprawdź w słowniku!
130.ש.א.רhif'ilהשאירhisz'irלהשאירlehasz'irzostawić, zostawiać, pozostawić, pozostawiaćSprawdź w słowniku!
131.ש.א.רnif'alנשארnisz'arלהישארlehisza'erzostać, zostawać, pozostać, pozostawaćSprawdź w słowniku!
132.ש.ח.הpa'alשחהsachaלשחותlischotpływać, płynąćSprawdź w słowniku!
133.ש.י.םpa'alשםsamלשיםlasimkłaść, położyć, umieścićSprawdź w słowniku!
134.ש.י.רpa'alשרszarלשירlaszirśpiewać, zaśpiewaćSprawdź w słowniku!
135.ש.כ.בnif'alנשכבniszkawלהישכבlehiszachewkłaść się, położyć sięSprawdź w słowniku!
136.ש.כ.בhif'ilהשכיבhiszkiwלהשכיבlehaszkiwkłaść, położyć (kogoś)Sprawdź w słowniku!
137.ש.כ.בpa'alשכבszachawלשכבliszkawleżeć (o osobie)Sprawdź w słowniku!
138.ש.מ.עpa'alשמעszamaלשמועliszmoasłyszeć, słuchaćSprawdź w słowniku!
139.ש.מ.שhitpa'elהשתמשhisztameszלהשתמשlehisztameszużywać, użyćSprawdź w słowniku!
140.ש.ת.הpa'alשתהszataלשתותlisztotpić, wypićSprawdź w słowniku!

comments powered by Disqus
bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl